Schwinn Bantam

1970 Bantam
1971 Bantam
1972 Bantam
1973 Bantam
1974 Bantam
1975 Bantam
1976 Bantam
1977 Bantam
1978 Bantam
1979 Bantam
1980 Bantam
1981 Bantam
1982 Bantam